SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Varissuon Työ ja Toiminta VT ry., josta jäljempänä käytetään nimitystä yhdistys. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena Turun talousalue.

Yhdistyksen rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Työttömien Keskusjärjestöön.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi.

 • työttömien omaehtoista toimintaa asemansa parantamiseksi
 • harjoittaa työttömien neuvontapalvelua
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää informaatio- ja opintotilaisuuksia
 • järjestää työttömille harrastus-, virkistys-, iltama- ja urheilutilaisuuksia

3 § Toiminnan rahoitus

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi:

 • omistaa tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä avustuksia
 • asianmukaiset luvat hankittuaan toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa kahvila-, ruokala- ja kirpputoritoimintaa
 • suorittaa kaikkea kunnostus-, ja korjaustoimintaa tätä tarkoitusta varten hankkimissaan tiloissa, mikäli se edistää työttömien ammattitaitoa
 • kerätä jäseniltään ja kannattajajäseniltään vuotuista jäsenmaksua sekä liittymismaksua yhdistykseen

4§ Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt työttömänä oleva Suomen kansalainen, tai Suomessa kotipaikan omaava työttömänä oleva ulkomaalainen tai yhdistykseen työsuhteessa oleva henkilö.

Työttömäksi näissä säännöissä katsotaan: työttömät työnhakijat, lomautetut, lyhennettyä työaikaa tekevät, työllisyyskoulutuksessa olevat, julkisella tuella määräajaksi työllistetyt ja työttömyyseläkkeellä olevat.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö ja rekisteröitynyt yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kaikilla yhdistyksen jäsenmaksun maksaneilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Uuden jäsenen äänioikeus syntyy kuuden (6) kuukauden kuluttua ensimmäisen jäsenmaksun suorittamisesta.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

5§ Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Varsinaiselta jäseneltä ja kannattajajäseneltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Jäsenmaksun suuruus on kannattajajäsenen osalta kymmenkertainen varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun verrattuna, ellei syyskokous toisin päätä.

6 § Yhdistyksestä erottaminen

Jäsenet, jotka eivät ole suorittaneet jäsenmaksuansa määräaikaan mennessä, tai jäseneksi liittyessään, on antanut itsestään harhauttavia tietoja tahi rikkoo yhdistyksen sääntöjä hyviä tapoja vastaan, voi hallitus erottaa, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) hallituksen jäsenistä erottamista kannattaa.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 2-6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Varissuon Työ ja Toiminta VT ry:ssä työsuhteessa olevat henkilöt eivät voi olla hallituksen varsinaisia tai varajäseniä.

Eniten ääniä saanut varajäsen tulee varsinaisen jäsenen tilalle, kun varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen.

Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Erovuorossa on puolet varsinaisista jäsenistä. Ensimmäisen vuoden erovuoroiset määrätään äänimäärän perusteella valittaessa hallitusta ensi kertaa. Varajäsenen kausi on yksivuotinen.

Hallitus valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai muu hallituksen määräämä henkilö, kukin yksin.

Nimen kirjoittajan tulee olla täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen.

9 § Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille / toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien / toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikko ennen vuosikokousta, jotta hallitus voi antaa mahdollisista huomautuksista selvityksensä vuosikokoukselle.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi, vuosikokous ja syyskokous. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on asetettava ilmoitustaululle yhdistyksen toimitiloihin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kannattajajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kannattajajäsenenä olevan jäsenyhteisön puolesta on kokouksissa puheoikeus yhdellä sen valtuuttamalla henkilöllä.

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan, ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. käsitellään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus
 2. käsitellään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto, sekä hallituksen sen johdosta antama selvitys, ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taloudenhoitajan ja hallituksen vastuuvapaudesta
 3. käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, kuitenkin viimeistään kuukautta (1 kk) ennen vuosikokousta.

Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
 2. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
 3. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi puheenjohtaja ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet
 4. määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi
 5. käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, kuitenkin viimeistään kuukautta (1 kk) ennen syyskokousta.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

12 § Yhdistyslaki

Siltä osin kun nämä säännöt eivät sisällä erillisiä määräyksiä, noudatetaan yhdistyslain kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.

YHDISTYSHALLITUSJÄSENEKSI